FRIrom-stiftelsen

 

FRIrom ble stiftet som en ideell forening 29.02.2011. Organisasjonen har som formål å etablere og forvalte FRIrom – rom for emosjoner. Stiftere av og styret i FRIrom er Mads Bøhle, Sunniva Vold Huus og Maren Storihle Ødegård.

Organisasjonsnummer 998 254 485

Ønsker man å støtte videre drift og utvikling av FRIrom, kan bidrag gis til kontonummer 1503.31.49805.

FRIrom er registrert i Frivillighetsregistert og Grasrotandelen.

«Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.»

/Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret skal lette samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal også sikre systematisk informasjon om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor. Systematisk informasjon vil gi bedre grunnlag for beslutninger, statistikk og forskning. Registeret er opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene.

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må virksomheten være organisert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Den må drive frivillig virksomhet og den må ha et styre.

Som frivillig virksomhet regnes

  • ideelle foreninger
  • alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelse som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

/Forskrift om grasrotandel

Fastsatt ved kgl.res. 27. februar 2009. Fastsatt med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet.

§ 1 Beregning av grasrotandel

En spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 prosent (grasrotandelen) av spillinnsatsen skal gå til en enhet registrert i Frivillighetsregisteret. Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix er grasrotandelen 25 prosent av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster. Spilleren må bruke Norsk Tippings spillerkort ved spillet for å kunne gi en grasrotandel. Spillene Flax og Extra er ikke omfattet av grasrotandelsordningen.

§ 2 Grasrotberettigede enheter

En enhet i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotandel hvis enheten driver frivillig virksomhet kun på lokalt nivå. Med lokalt nivå menes her på regionsnivå eller lavere.